Vol 35, No 2 (2558)

Table of Contents

ปกใน

กองบรรณาธิการและสารบัญ Details PDF

บทความประจำฉบับ

ตัวแบบสมการโครงสร้างของปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่ออุทยาน Abstract PDF
วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง
ความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรมด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีและประสิทธิภาพ.. Abstract PDF
ฉัตรอมร แย้มเจริญ
รูปแบบการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดสระแก้ว... Abstract PDF
นวัสนันท์ วงศ์ประสิทธิ์
สิทธิประโยชน์ด้านการดูแลสุขภาพของคนพิการ Abstract PDF
ระพีพรรณ ฉลองสุข
การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชนบ้านบางเหรียงใต้ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา Abstract PDF
สุจิตราภรณ์ จุสปาโล
“เวียงเชียงรุ้ง” ชุมชนบนเส้นทางการค้าในเขตภาคเหนือตอนบน : ศึกษาจากเครื่องปั้นดินเผา... Abstract PDF
อุษณีย์ ธงไชย
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของนิสิตครูวิทยาศาสตร์ในการสอนวิทยาศาสตร์ Abstract PDF
เอกภูมิ จันทรขันตี
รายงานตรวจราชการเมืองราชบุรีและเมืองสมุทรสงคราม ร.ศ. 117 : เอกสารประวัติศาสตร์ราชบุรี... Abstract PDF
เพชรรุ่ง เทียนปิ๋วโรจน์

ปกหลัง

รายละเอียดการเตรียมบทความเพื่อส่งตีพิมพ์ Details PDF


ISSN 0857-5428 (Print)
ISSN 2586-8489 (Online)