Vol 35, No 1 (2558)

Table of Contents

ปกใน

กองบรรณาธิการและสารบัญ Details PDF

บทความประจำฉบับ

การออกแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานและองค์ประกอบที่มีประสิทธิภาพของการเรียนการสอน... Abstract PDF
อุมาพร คาดการณ์ไกล
พระคเณศ อมตะเทพอินเดียสู่สังคมไทยในมิติภาษาและวัฒนธรรม Abstract PDF
โสภนา ศรีจำปา
ศักยภาพและความได้เปรียบเชิงแข่งขันของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเกาะสมุย Abstract PDF
พิศมัย จารุจิตติพันธ์
พรรณพฤกษากับการออกลวดลายปูนปั้นประดับหน้าบันอาคาร ในศิลปะสกุลช่างเพชรบุรี Abstract PDF
ดวงกมล บุญแก้วสุข
ต้นแบบการบริหารจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ ในภาคตะวันออก... Abstract PDF
พัทธ์ยมล สื่อสวัสดิ์วณิชย์
อัตลักษณ์เชิงบวกแฝงนัยเชิงลบต่อคนพิการ : ความสัมพันธ์ระหว่าง ภาษากับอัตลักษณ์ของคนพิการ.. Abstract PDF
ณัฐนันท์ คำภา, วิไลศักดิ์ กิ่งคำ, วิภาวรรณ อยู่เย็น
ประติมานวิทยาและคติความเชื่อเรื่องพระอิศวรในสมัยอยุธยา Abstract PDF
ธีระนันท์ วิชัยดิษฐ
การลงข้อสรุปและสร้างคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Abstract PDF
ลือชา ลดาชาติ, กมลรัตน์ ฉิมพาลี, ณิชัชฌา อาโยวงษ์, นพคุณ แงวกุดเรือ, สำเร็จ สระขาว, ชื่นหทัย หวังเอียด, จุฬารัตน์ ธรรมประทีป

ปกหลัง

รายละเอียดการเตรียมบทความเพื่อส่งตีพิมพ์ Details PDF


ISSN 0857-5428 (Print)
ISSN 2586-8489 (Online)