Vol 34, No 1 (2014)

Table of Contents

ปกใน

กองบรรณาธิการและสารบัญ Details PDF

บทบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ Details PDF
รศ.ระเบียบ สุภวิรี

บทความประจำฉบับ

การค้าระหว่างประเทศสมัยทวารวดี : มุมมองจากงานโบราณคดี เมืองนครปฐม Abstract PDF
สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย Abstract PDF
วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง
สภาพแวดล้อมในการทำงานและความผูกพันของพนักงานโรงแรม แผนกอาหารและเครื่องดื่มในจังหวัด Abstract PDF
ชัยนันท์ ไชยเสน, นารี วีระกิจ
การสอนแบบมุ่งเนื้อหา : ทางเลือกของการศึกษาไทย ในประชาคมอาเซียน Abstract PDF
ตรัยธนา เชาวนปรีชา
เสียงและจังหวะ: กลวิธีทางวรรณศิลป์ในยวนพ่ายโคลงดั้น Abstract PDF
ปัทมา ฑีฆประเสริฐกุล, ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต
การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Abstract PDF
ตระกูลพันธ์ พัชรเมธา
การศึกษาเศรษฐกิจนอกภาคทางการในประเทศไทย Abstract PDF
ตะวัน วรรณรัตน์
การพัฒนาทัศนคติเกี่ยวกับคุณลักษณะความเป็นครู ของนิสิตครูวิทยาศาสตร์ โดยใช้กรณีตัวอย่าง Abstract PDF
เอกภูมิ จันทรขันตี

ปกหลัง

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร Details PDF
รายละเอียดการเตรียมบทความเพื่อส่งตีพิมพ์ Details PDF


ISSN 0857-5428 (Print)
ISSN 2586-8489 (Online)