Vol 34, No 1 (2014)

Vol 34, No 1 (2014)

Table of Contents

ปกใน

กองบรรณาธิการและสารบัญ Details PDF
รศ.ระเบียบ สุภวิธี

บทบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ Details PDF
รศ.ระเบียบ สุภวิรี

บทความประจำฉบับ

การค้าระหว่างประเทศสมัยทวารวดี : มุมมองจากงานโบราณคดี เมืองนครปฐม Abstract PDF
สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย Abstract PDF
วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง
สภาพแวดล้อมในการทำงานและความผูกพันของพนักงานโรงแรม แผนกอาหารและเครื่องดื่มในจังหวัด Abstract PDF
ชัยนันท์ ไชยเสน, นารี วีระกิจ
การสอนแบบมุ่งเนื้อหา : ทางเลือกของการศึกษาไทย ในประชาคมอาเซียน Abstract PDF
ตรัยธนา เชาวนปรีชา
เสียงและจังหวะ: กลวิธีทางวรรณศิลป์ในยวนพ่ายโคลงดั้น Abstract PDF
ปัทมา ฑีฆประเสน, ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต
การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Abstract PDF
ตระกูลพันธ์ พัชรเมธา
การศึกษาเศรษฐกิจนอกภาคทางการในประเทศไทย Abstract PDF
ตะวัน วรรณรัตน์
การพัฒนาทัศนคติเกี่ยวกับคุณลักษณะความเป็นครู ของนิสิตครูวิทยาศาสตร์ โดยใช้กรณีตัวอย่าง Abstract PDF
เอกภูมิ จันทรขันตี

ปกหลัง

ราย ชื่อผู้ทรง คุณวุฒิอ่านบทความวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร Details PDF
รายละเอียดการเตรียมบทความเพื่อส่งตีพิมพ์ Details PDF