วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ
จัดทำวารสารเป็น 2 รูปแบบ คือ
1. แบบตีพิมพ์ ได้เริ่มตีพิมพ์ตั้งแต่ ปี 2523 ฉบับที่ 1
2. แบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้เริ่มเผยแพร่ตั้งแต่ ปี 2553 ฉบับที่ 1Vol 37, No 1 (2560)

Vol 37, No 1 (2560)

Table of Contents

ปกใน

กองบรรณาธิการและสารบัญ Details PDF
Journal Surdi

บทความประจำฉบับ

การสร้างองค์ความรู้การวิจัยสร้างสรรค์ภาพลักษณ์การแพทย์แผนไทยตามหลักแนวคิดเซคิ Abstract PDF
อรัญ วานิชกร
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมกันแบบผสมผสานที่ใช้เทคนิคการคิดแก้ปัญหาอนาคต Abstract PDF
อภินภัศ จิตรกร
ความสัมพันธ์ระหว่างการฝึกอบรมการจัดการความรู้และสมรรถนะของผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ Abstract PDF
กันยปริณ ทองสามสี, อิสระ ทองสามสี, อัลญาณ์ สมุห์เสนีโต, นุรซาร์ฮิดาห์ อุเซ็ง
ผลกระทบของความสามารถขององค์กรต่อความมีนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ Abstract PDF
นิรุษา ศิริวริษกุล
การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ Abstract PDF
เอกนฤน บางท่าไม้
การปฏิบัติการจิตวิทยาในวรรณกรรมสามก๊ก Abstract PDF
บุษดี อรสิริวรรณ
การศึกษาเปรียบเทียบการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยระหว่างรัฐบาลอินโดนีเซีย Abstract PDF
อรไท โสภารัตน์
การสื่อสารในกระบวนทัศน์ใหม่ส่งเสริมภูมิปัญญาข้าวพื้นเมืองในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา Abstract PDF
อาชารินทร์ แป้นสุข
แนวคิดการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 Abstract PDF
ศุภวรรณ สัจจพิบูล
การศึกษาเอกลักษณ์ ภาพลักษณ์ บุคลิกภาพจังหวัดนครปฐม Abstract PDF
ปิยะวรรณ ปิ่นแก้ว, เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง, พรสนอง วงค์สิงห์ทอง
สื่อ อัตลักษณ์ และระบบคุณค่า Abstract PDF
สายชล สัตยานุรักษ์, เกษรา ศรีนาคา, ภัทริยา คงธนะ
แผนที่ภาษาศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี Abstract PDF
สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ
การเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของนักออกแบบโดยรูปแบบการฝึกสมาธิเชิงประยุกต์ Abstract PDF
อนุชา โสภาคย์วิจิตร์

ปกหลัง

รายละเอียดการเตรียมบทความเพื่อส่งตีพิมพ์ Details PDF
journals surdi


ISSN 0857-5428 (Print)
ISSN 2586-8489 (Online)