วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Journal), Vol 37, No 2 (2560)

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ ของนักศึกษาไทย

ศิวพร สุวรรณมณี
Abstract


     การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา 412105 ภาษาอังกฤษธุรกิจพื้นฐาน ซึ่งประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานเดิม ปัจจัยทางครอบครัว เจตคติต่อการเรียน พฤติกรรมการเรียน และการจัดการเรียนการสอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ นักศึกษาปริญญาตรีคณะอักษรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 412105 ภาษาอังกฤษธุรกิจพื้นฐาน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล คือ แบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Excel เพื่อคำนวณค่าทางสถิติ อันได้แก่ ความถี่ ร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ซึ่งพบว่า การจัดการเรียนการสอน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชานี้ ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 นอกจากนี้เมื่อพิจารณาปัจจัยในแต่ละด้าน พบว่าการจัดการเรียนการสอนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับเจตคติต่อการเรียน เจตคติต่อการเรียนและการจัดการเรียนการสอนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเรียน และความรู้พื้นฐานเดิมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเรียน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 จากผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนในรายวิชานี้มีผลต่อเจตคติต่อการเรียน ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียน และทำให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี ดังนั้น กระบวนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชานี้สามารถถูกนำไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาอื่นได้

คำสำคัญ: 1. ปัจจัยที่สัมพันธ์ 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3. ภาษาอังกฤษธุรกิจพื้นฐาน

Full Text: PDF