วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Journal), Vol 37, No 2 (2560)

สถาบันในกระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีอิทธิพล ต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง

ฟาติมา ไทยเศรษฐ, ประสงค์ กัลยาณะธรรม


Abstract


     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อสถาบันในกระบวนการกล่อมเกลาทางการเมือง 2) ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษา 3) ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อสถาบันในกระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองกับความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษา 4) ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อสถาบันในกระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีอิทธิพลต่อความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษา โดยกลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาระดับอุดมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 379 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ซึ่งหาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับได้เท่ากับ 0.910 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนพหุคูณโดยมีค่านัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
     ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อสถาบันในกระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง (X̄ = 3.13, S.D. = 0.87) 2) ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X̄ = 3.26, S.D.= 0.61) 3) ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อสถาบันในกระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองในภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง (r = .823, p < 0.05) อยู่ในระดับสูงมาก 4) ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อสถาบันในกระบวนการกล่อมเกลาทางการเมือง สามารถอธิบายความผันแปร ของความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองได้ ร้อยละ 67.7 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (R2 = .677) และมีค่า R2 ที่ปรับค่าแล้วร้อยละ 67.6 (R2adj = .676) โดยมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์เท่ากับ .373 (Std. Error =.373) อย่างมีค่านัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ การมีส่วนร่วมทางการเมืองสามารถอธิบายความผันแปรของ ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองได้ดีที่สุดซึ่ง ได้แก่ 1) ด้านกลุ่มเพื่อน (β= .432) 2) กลุ่มสื่อมวลชน (β= .374) 3) ด้านครอบครัว (β= .127) 4) ด้านสถาบันการศึกษา (β= .063) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คำสำคัญ: สถาบันในกระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง

Full Text: PDF