วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Journal), Vol 37, No 2 (2560)

สารทเดือนสิบเมืองคอนฯ กุศโลบายที่แฝงมากับประเพณี ตัวอย่างคติความเชื่อ ภาคใต้

เกษร ผลจำนงค์
Abstract


     การเติบโตมาในวัฒนธรรม และมีประเพณีสารทเดือนสิบเมืองคอนฯ ซึ่งเกิดมาจากกุศโลบายที่บรรพบุรุษ สืบทอดความดีงาม คือมีทั้ง ความกตัญญู การเคารพผู้ใหญ่ การกลัวเกรงการทำบาป และการให้โดยไม่หวังผล ตอบแทน ฯลฯ ล้วนแล้วแต่เป็นคำสอน ที่มุ่งเน้น ในการประพฤติปฏิบัติดี ส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิดส่วนตัวในการ ดำรงชีวิตของข้าพเจ้า เกิดการหล่อหลอม และตกผลึกจนเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะ ที่มี แนวความคิดมาจากคติความเชื่อทางจิตวิญญาณ ของภาคใต้ มาถ่ายทอดโดยนำเสนอผ่านวัสดุ “ขนมลา” ซึ่งเป็น ภูมิปัญญาท้องถิ่น คือการนำขนมลามาจัดวาง โดยการนำเสนอ ด้วยทัศนะใหม่ เพื่อสื่อถึงความหมายกับสังคม ปัจจุบัน และโยงใยถึงวิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมเดิม สะท้อนให้สังคมที่แฝงไว้ด้วยกุศโลบายเพื่อการดำรงอยู่ ซึ่งคุณค่า ทางจิตใจใฝ่หาสันติสุข ทั้งชาตินี้ และชาติหน้า

คำสำคัญ: 1. สารทเดือนสิบ 2. ผีตายาย 3. ชิงเปรต 4. หฺมฺรับ 5. คนใต้ 6. ชาวปักษ์ใต้

Full Text: PDF