วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Journal), Vol 37, No 2 (2560)

การศึกษาเปรียบเทียบการออกแบบเรขศิลป์เพื่อสื่อสารจุดจับใจด้านความรักระหว่างวัยทวีน

ยศไกร ไทรทอง
Abstract


     งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการเลือกใช้องค์ประกอบเรขศิลป์ หลักการออกแบบเรขศิลป์ หลักการจัดองค์ประกอบของภาพถ่าย และเทคนิควิธีการสร้างภาพประกอบระหว่างวัยทวีนผู้ชายและวัยทวีนผู้หญิง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบเรขศิลป์สำหรับสื่อสารจุดจับใจด้านความรัก ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามโดยได้ทำการเก็บข้อมูล 2 ช่วง ได้แก่ 1) ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นด้านการทำงาน รวมทั้งการสอนในด้านการออกแบบเรขศิลป์ เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 10 ปี จำนวน 19 ท่าน โดยการตอบแบบสอบถามในลักษณะของการใช้ผู้เชี่ยวชาญ อ้างอิงจากวิธีเดลฟาย (Delphi Method) เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญได้ทำการเลือกองค์ประกอบต่างๆ ในการออกแบบเรขศิลป์สำหรับสื่อสารจุดจับใจด้านความรักที่เหมาะสมสำหรับวัยทวีน 2) ข้อมูลจากวัยทวีนที่มีอายุระหว่าง 8-14 ปี อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น 388 คน เพื่อนำองค์ประกอบต่างๆ ในการออกแบบเรขศิลป์ที่ผู้เชี่ยวชาญเลือกไว้ในช่วงแรก นำมาให้วัยทวีนได้ทำการเลือกอีกครั้ง โดยได้ทำการเก็บข้อมูลแยกเป็น 2 กลุ่ม โดยเป็นวัยทวีนผู้ชายจำนวน 193 คน และวัยทวีนผู้หญิงจำนวน 195 คน
     ผลการวิจัยได้ค้นพบ 1) แนวทางในการออกแบบเรขศิลป์เพื่อสื่อสารจุดจับใจด้านความรักสำหรับวัยทวีนผู้ชาย โดยจัดประเภทของกลุ่มคำตอบไว้ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มคำตอบที่แนะนำให้นำไปใช้เพื่อการออกแบบอย่างยิ่ง จำนวน 5 องค์ประกอบ กลุ่มคำตอบที่แนะนำให้นำไปใช้เพื่อการออกแบบ จำนวน 27 องค์ประกอบ และกลุ่มคำตอบที่ไม่แนะนำให้นำไปใช้เพื่อการออกแบบ จำนวน 4 องค์ประกอบ 2) แนวทางในการออกแบบเรขศิลป์สำหรับวัยทวีนผู้หญิง โดยจัดประเภทของกลุ่มคำตอบไว้ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มคำตอบที่แนะนำให้นำไปใช้เพื่อการออกแบบอย่างยิ่ง จำนวน 13 องค์ประกอบ กลุ่มคำตอบที่แนะนำให้นำไปใช้เพื่อการออกแบบ จำนวน 19 องค์ประกอบ และกลุ่มคำตอบที่ไม่แนะนำให้นำไปใช้เพื่อการออกแบบ จำนวน 4 องค์ประกอบ
     ผลการเปรียบเทียบลำดับการเลือกใช้องค์ประกอบเพื่อการออกแบบเรขศิลป์สำหรับสื่อสารจุดจับใจด้านความรักสำหรับวัยทวีนผู้ชายและวัยทวีนผู้หญิง พบว่า วัยทวีนทั้งสองเพศชอบลำดับในการเลือกใช้องค์ประกอบแบบเดียวกันเป็นส่วนมาก คิดเป็นร้อยละ 88.88 ซึ่งถือว่าเป็นความชอบที่ตรงกันในค่าที่สูง ดังนั้นในการนำผลการวิจัยไปทำการออกแบบเรขศิลป์ อาจไม่ต้องคำนึงถึงวิธีการออกแบบเฉพาะเพศเพื่อสื่อสารถึงจุดจับใจด้านความรักมากนัก

คำสำคัญ: 1. วัยทวีน. 2. การออกแบบเรขศิลป์. 3. จุดจับใจด้านความรัก.

Full Text: PDF