วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Journal), Vol 37, No 2 (2560)

การผลิตภาพยนตร์สารคดีด้วยการเล่าเรื่องด้วยภาพ

ชญานุช วีรสาร
Abstract


      ภาพยนตร์สารคดีสั้นเรื่อง HISTREE เป็นการผลิตที่เน้นการเล่าเรื่องด้วยภาพ มีแก่นเรื่องคือ ความผูกพันของชายคนหนึ่งกับต้นไม้ของเขา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดและเทคนิคการผลิตภาพยนตร์สารคดีที่เล่าเรื่องด้วยภาพโดยปราศจากเสียงบรรยาย จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการผลิตภาพยนตร์ 3 คนพบว่า ต่างให้ความเห็นสอดคล้องกันว่าภาพเพียงอย่างเดียวสามารถเล่าเรื่องได้ แต่ควรเป็นภาพที่มีความหมาย ลำดับภาพชัดเจน และมีโครงเรื่องในการถ่ายทำ ส่วนผู้ชมที่ตอบแบบสอบถามหลังจากได้รับชมภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วพบว่า การไม่มีเสียงบรรยายในเรื่องไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำความเข้าใจเนื้อหา เนื่องจากภาพบ่งบอกเรื่องราวทั้งหมดแล้ว.

คำสำคัญ: 1. ภาพยนตร์สารคดี 2. การเล่าเรื่องด้วยภาพ 3. การบรรยาย

Full Text: PDF