วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Journal), Vol 36, No 3 (2559)

ต้นทุนผลตอบแทนของเกษตรกรผู้ปลูกพริกพื้นเมืองหัวเรือในเชิงเศรษฐกิจและสังคม

สุภาวดี ขุนทองจันทร์
Abstract


    พริกพื้นเมืองหัวเรือเป็นพืชเศรษฐกิจที่ช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี การจัดการต้นทุนที่ดีจะทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการปลูกพริกพื้นเมืองหัวเรือ จังหวัดอุบลราชธานี และ (2) เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกพริกพื้นเมืองหัวเรือ จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือเกษตรกรผู้ปลูกพริกพื้นเมืองหัวเรือจำนวน 150 คนในรอบปีปลูก 2557 ระยะเวลาของการศึกษา 8 เดือน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้ในเชิงพรรณนาสถิติที่ใช้คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน ผลการศึกษาพบว่า (1) ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นมากที่สุดคือ มีการจ้างงานในชุมชน ( x̅̅ = 4.19) รองลงมาสภาพเศรษฐกิจของชุมชน ความเป็นอยู่ดีขึ้น ( x̅̅ = 4.06) และ (2) เกษตรกรมีรายได้จากการปลูกพริก 47,811.53 บาทต่อไร่ ต้นทุนการปลูก 29,509.29 บาทต่อไร่ กำไรสุทธิ 18,302.24 บาทต่อไร่ ดังนั้นเกษตรกรมีกำไรจากการปลูกพริกพื้นเมืองหัวเรือ พริกพื้นเมืองหัวเรือจึงเป็นพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ซึ่งช่วยให้ชุมชนมีรายได้ มีความเป็นอยู่ดีขึ้น หน่วยงานภาครัฐในระดับท้องถิ่นควรเร่งส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกพริกพื้นเมืองหัวเรือดำเนินการตามมาตรฐานการปลูกพริกแบบปลอดภัยของกรมวิชาการเกษตร เพื่อยื่นขอใบรับรองมาตรฐานการปลูกแบบปลอดภัย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันที่เรียกร้องหามาตรฐานของอาหารและสิ่งปรุงแต่งอาหาร ให้มีความปลอดภัยซึ่งจะช่วยสร้างอาชีพอย่างยั่งยืนต่อไป

คำสำคัญ: 1. ต้นทุนและผลตอบแทน. 2. ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคม. 3. พริกพื้นเมืองหัวเรือ.

Full Text: PDF