วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Journal), Vol 36, No 3 (2559)

ความสำเร็จของนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

พัฒน์ธนธร ตันติเวชยานนท์, เกษมชาติ นเรศเสนีย์, บุญเลิศ ไพรินทร์
Abstract


   การวิจัยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาความสำเร็จของนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ซึ่งเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี ทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ ในการวิจัยเชิงคุณภาพดำเนินการโดยสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูล จำนวน 42 คน ได้แก่ ผู้บริหารสำนักงานศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดระดับจังหวัด ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน และประชาชน วิเคราะห์ข้อมูลแบบอุปนัยด้วยการตีความและการวิเคราะห์ และในการวิจัยเชิงปริมาณดำเนินการโดยเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 350 คน จากประชาชนในเขตอำเภอเมืองและข้าราชการตำรวจสังกัดสถานีตำรวจภูธรระดับอำเภอ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผัน และการวิเคราะห์ถดถอยแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสำเร็จของนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จำนวน 3 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.20) โดยด้านการสร้างความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหามีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือด้านการลดความรุนแรงของปัญหา และด้านการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน ตามลำดับ 2) ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จำนวน 6 ปัจจัย พิจารณาตามสมการพยากรณ์ตัวแปรได้ดังนี้ (1) การแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติด (2) การร่วมมือระหว่างประเทศ (3) การปราบปราม/บังคับใช้กฎหมาย (4) การบริหารจัดการ (5) การสร้างภูมิคุ้มกัน/ป้องกัน และ (6) นโยบายสามารถนำไปปฏิบัติได้ โดยสามารถพยากรณ์ความสำเร็จของนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้ร้อยละ 78.20 (R2 = 0.782)

คำสำคัญ : 1. ความสำเร็จ. 2. การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด. 3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน.

Full Text: PDF