วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Journal), Vol 36, No 3 (2559)

การเปรียบเทียบรูปแบบการดำเนินธุรกิจ กรณีศึกษาธุรกิจร้านค้าเหล็ก

มาริ โยโงะ, ปวิตร เลิศขจรกิตติ, จารุตม์ คุณานพดล
Abstract


   งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะทั่วไปของธุรกิจ รูปแบบการดำเนินการ และการวิเคราะห์ SWOT ของธุรกิจร้านค้าเหล็ก การเก็บข้อมูลทำโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างกับเจ้าของร้านค้าเหล็กจำนวน 8 ร้านในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม แล้วทำการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีเชิงคุณภาพ จากข้อมูลพบว่าจุดเด่นของสินค้าแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ความหลายหลายของสินค้าและจำนวนของบริการ ความหลายหลายของสินค้ามีผลต่อลักษณะกลุ่มลูกค้าและจำนวนผู้ขายส่งสินค้า จำนวนของบริการมีผลต่อช่องทางของรายได้ กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในร้าน และทรัพยากรที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจ ทรัพยากรที่จำเป็นมีผลต่อทำเลที่ตั้งและพื้นที่ของร้านแต่ไม่มีผลต่อจำนวนพนักงาน อย่างไรก็ตาม จำนวนของบริการไม่มีผลต่อจำนวนผู้ขายส่งสินค้า ผู้บริหารรุ่นใหม่มีการใช้เทคโนโลยีสื่อสารเพื่อช่วยในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า เช่น โปรแกรม LINE ท้ายที่สุด ธุรกิจร้านค้าเหล็กมี SWOT ที่ไม่ได้แตกต่างกัน โดยที่มีจุดแข็งคือทำเลที่ตั้ง ความหลากหลายของสินค้า และการดูแลลูกค้า ในขณะที่จุดอ่อนคือต้นทุนของสินค้า ต้นทุนการจัดเก็บสินค้า และการบริหารต้นทุน โอกาสคือการขยายร้านหรือสาขาในขณะที่อุปสรรคคือภาวะการแข่งขัน ภาวะเศรษฐกิจและการเมือง และแหล่งเงินทุน

คำสำคัญ: 1. รูปแบบการดำเนินธุรกิจ. 2. การวิเคราะห์ SWOT. 3. ธุรกิจร้านค้าเหล็ก.

Full Text: PDF