วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Journal), Vol 36, No 2 (2559)

เทคนิคที่พึงประสงค์ของนาฏศิลปินในการใช้วาทศิลป์สำหรับละครรำ

นิสา เมลานนท์
AbstractFull Text: PDF