วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Journal), Vol 36, No 2 (2559)

ครูหมอโนรา : รูปโฉมและบทบาทการสร้างเสริมสังคมสันติสุขของสังคมภาคใต้

สันติชัย แย้มใหม่, จิรัชยา เจียวก๊ก


AbstractFull Text: PDF