วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Journal), Vol 36, No 2 (2559)

กลอนแดง : วัจนกรรมบริภาษยอกย้อนในเพลงอีแซว

นาวาอากาศโท สม สมศรีพลอย
AbstractFull Text: PDF