วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Journal), Vol 36, No 2 (2559)

มิติความงาม พื้นที่สาธารณะ และการเมืองในพื้นที่สนามหลวง

ยุภาพร ต๊ะรังษี
AbstractFull Text: PDF