วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Journal), Vol 36, No 2 (2559)

ธรรมาภิบาลในองค์การภาคเอกชน : ธุรกิจภาคบริการ

สานิตย์ หนูนิล
AbstractFull Text: PDF