วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Journal), Vol 36, No 2 (2559)

ความเชื่อและรูปแบบงานศิลปกรรมพระศรีอุมาเทวีในประเทศไทย

เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว
AbstractFull Text: PDF