วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Journal), Vol 36, No 1 (2559)

ศักยภาพการพึ่งพาตนเองในการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งของชุมชนในตำบลเกาะสาหร่าย...

สุจิตราภรณ์ จุสปาโล
Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพการพึ่งพาตนเองในการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งของชุมชน ได้แก่ การจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่ง การพึ่งพาตนเอง ความเข้มแข็งของชุมชน การพึ่งพาซึ่งกันและกันกับหมู่บ้านอื่นภายในตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยใช้วิธีการศึกษาจากการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่มกับผู้นำชุมชน ประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง ผลการวิจัยพบว่าศักยภาพการพึ่งพาตนเองในการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งของชุมชนในแต่ละหมู่บ้านมีความแตกต่างกัน ตลอดจนการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหายังมีน้อย และขาดการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งทั้งในมิติการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ฟื้นฟูอย่างเป็นระบบ

คำสำคัญ : การจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่ง; ตำบลเกาะสาหร่าย; จังหวัดสตูล

Full Text: PDF