วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Journal), Vol 36, No 1 (2559)

การสร้างมูลค่าเพิ่มธุรกิจโรงแรมด้วยกลยุทธ์ Blue Ocean

สมพงษ์ อำนวยเงินตรา
Abstract


ปัจจุบันผู้ประกอบการโรงแรมขนาดเล็กในประเทศไทยเผชิญการแข่งขันรุนแรงมากขึ้นทั้งจากธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ที่ให้บริการห้องพักรายวันในราคาที่ต่ำกว่า และโรงแรมในเครือต่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การตลาดได้ขยายธุรกิจมาทำตลาดโรงแรม 3 ดาวในพื้นที่ท่องเที่ยวมากขึ้น รวมทั้งผู้ประกอบการรายใหม่จำนวนมากขึ้นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดังนั้นการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดและเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาแนวทางพัฒนาศักยภาพการแข่งขันสำหรับธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กในประเทศไทยที่แสวงหาโอกาสทางธุรกิจ โดยประยุกต์แนวคิด ‘นวัตกรรมเชิงคุณค่า’ ของกลยุทธ์ Blue Ocean แทนที่มุ่งเอาชนะคู่แข่งขัน แต่กลับให้ความสำคัญกับการเพิ่มคุณค่าโดยเฉพาะทางด้านจิตใจและลดต้นทุนการดำเนินงาน มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจโรงแรมด้วยการออกแบบบรรยากาศในโรงแรมให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ผสมกลมกลืนกับสภาพภูมิประเทศและวิถีชีวิตของชุมชนในพื้นที่ โดยมีตัวตนแท้จริงของแบรนด์สินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่มที่แสวงหาประสบการณ์ใหม่ในการเดินทาง และความรู้สึกพิเศษที่มีต่อสถานที่ บทความได้วิเคราะห์แนวทางและเครื่องมือวิเคราะห์กลยุทธ์ Blue Ocean โดยผ่านกรณีศึกษา 2 โรงแรมขนาดเล็กในประเทศไทยที่ประสบผลสำเร็จในการสร้างมูลค่าเพิ่ม ได้แก่ บ้านนอนเพลิน และหินตกริเวอร์ แคมป์

คำสำคัญ : มูลค่าเพิ่ม; ธุรกิจโรงแรม; Blue Ocean; นวัตกรรมเชิงคุณค่า; ประสบการณ์เดินทาง

Full Text: PDF