วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Journal), Vol 35, No 3 (2558)

สมรรถนะจำเป็นของวิศวกรไทยสำหรับทำงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ณัฐกานต์ เฟื่องขจร
Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถนะจำเป็นของวิศวกรไทยสำหรับทำงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สมรรถนะสำคัญสำหรับการทำงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่วิศวกรไทยควรพัฒนา นอกจากนั้นยังสร้างโมเดลสมรรถนะจำเป็นของวิศวกรไทยสำหรับทำงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยใช้กรอบแนวคิดด้านสมรรถนะทั่วไปและสมรรถนะของวิศวกรที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะจำเป็นของวิศวกรไทยสำหรับทำงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประกอบด้วยสมรรถนะ 33 ตัว และสมรรถนะสำคัญที่วิศวกรไทยต้องปรับปรุงคือทักษะในการสื่อสาร โมเดลสมรรถนะจำเป็นของวิศวกรไทยสำหรับทำงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบด้วยสมรรถนะจำเป็นของวิศวกรไทยสำหรับทำงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 33 ตัว ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 5 องค์ประกอบ ได้แก่ สมรรถนะด้านวิชาชีพ (career competency) สมรรถนะด้านภาวะผู้นำ (leadership competency) สมรรถนะส่วนบุคคล (individual competency) สมรรถนะด้านการจัดการ (managerial competency) และสมรรถนะด้านการสร้างความสัมพันธ์ (building relationship competency) ผู้วิจัยเสนอโมเดล (model) สมรรถนะจำเป็นของวิศวกรไทยสำหรับทำงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในชื่อว่า “CLIMB” Model


คำสำคัญ : สมรรถนะ; วิศวกร; อาเซียน

Full Text: PDF