วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Journal), Vol 35, No 3 (2558)

แปลคำร้องให้สอดคล้องทำนองเดิม : ปัญหาในการแปลเพลงลูกทุ่งไทยเป็นภาษาเยอรมัน

กรกช อัตตวิริยะนุภาพ
Abstract


งานวิจัยนี้ศึกษาปัญหาที่พบในกระบวนการแปลเพลงลูกทุ่งไทยเป็นภาษาเยอรมันของนักศึกษาสาขาวิชาเอกภาษาเยอรมันชั้นปีที่4 คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้งนี้ การแปลเพลงลูกทุ่งไทยเป็นภาษาเยอรมันในงานวิจัยนี้ หมายถึง การถ่ายทอดความจากเพลงลูกทุ่งไทยออกมาเป็นภาษาเยอรมัน โดยที่จะต้องสามารถนำบทแปลมาร้องตามทำนองเดิมของเพลงต้นฉบับได้ การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการแปลและเพื่อนำเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น อันจะสามารถนำไปใช้พัฒนาการแปลและการสอนแปลเพลงลูกทุ่งไทยเป็นภาษาเยอรมัน

ผลจากการวิเคราะห์บทแปลเพลงภาษาเยอรมันจำนวนรวมทั้งสิ้น 78 บทเพลง ของเพลงลูกทุ่งไทย 16 เพลง พบว่าสามารถจำแนกปัญหาที่ปรากฏในกระบวนการแปลได้เป็น 7 ด้าน คือ1) ปัญหาด้านทักษะภาษาเยอรมัน 2) ปัญหาทักษะภาษาไทย 3) ปัญหาอันเกิดจากความแตกต่างระหว่างภาษาไทยกับภาษาเยอรมัน 4) ปัญหาอันเกิดจากความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม 5) ปัญหาด้านการถ่ายทอดความหมายให้ครบถ้วน 6) ปัญหาด้านการแปลการกล่าวซ้ำ และ 7) ปัญหาด้านการสรรคำกับโครงสร้างภาษาที่เหมาะสมสำหรับการร้อง


คำสำคัญ : ปัญหาการแปล; เพลงลูกทุ่งไทย; ภาษาเยอรมัน

Full Text: PDF