วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Journal), Vol 35, No 3 (2558)

การศึกษาความพร้อมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กรณีศึกษาอุทยานบ่อน้ำร้อน...

จามรี ชูศรีโฉม, ปุณยวีร์ , ศรีรัตน์, นิภาพร แซ่เจ่น
Abstract


การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวน้ำพุร้อนอุทยานบ่อน้ำร้อน ตำบลวังหิน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประเมินความพร้อมของชุมชน และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาอุทยานบ่อน้ำร้อนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน และเป็นเครื่องมือเพิ่มมูลค่าอันก่อเกิดรายได้ให้กับชุมชน การศึกษาครั้งนี้ใช้รูปแบบของการวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ วิธีการศึกษาใช้แบบประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำพุร้อนธรรมชาติ สำหรับประเมินแหล่งท่องเที่ยวอุทยานบ่อน้ำร้อน และแบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม สำหรับเก็บข้อมูลทั้งหมด 420 ชุด แบ่งเป็นผู้นำชุมชน จำนวน 20 คน และนักท่องเที่ยวจำนวน 400 คน โดยใช้สูตร W.G. Cochran (1953) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และที่ความคลาดเคลื่อน ± 0.05 ซึ่งใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงและแบบบังเอิญ ผลการศึกษาทั้ง 3 ด้านพบว่า 1) ด้านศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวน้ำพุร้อนอุทยานบ่อน้ำร้อน ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักของแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพน้ำพุร้อนธรรมชาติ ต้องปรับปรุงการให้บริการ ส่วนศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพน้ำพุร้อนธรรมชาติของอุทยานบ่อน้ำร้อน อยู่ในระดับมาตรฐานดีเยี่ยมหรือสัญลักษณ์ห้าดาว 2) ด้านศักยภาพของผู้นำชุมชนด้านบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวพบว่า ผู้นำชุมชนมีศักยภาพมากที่สุดในด้านบุคลิกภาพและคุณธรรม ส่วนที่ต้องการพัฒนามากที่สุดคือ ด้านบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว และ3) ด้านความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวพบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ด้านศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพน้ำพุร้อนธรรมชาติ และน้อยที่สุดคือ ด้านการให้บริการและเจ้าหน้าที่/ บุคลากรผู้ให้บริการ


คำสำคัญ : การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ; น้ำพุร้อน; ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว

Full Text: PDF