วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Journal), Vol 35, No 3 (2558)

ผลการจัดการเรียนรู้เรื่องไฟฟ้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยระบบศูนย์กลางสื่อการเรียน...

สุรเดช ศรีทา, สมศักดิ์ เตชะโกสิต, เสารรัตน์ ภัทรฐิตินันท์
Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ของนักเรียน และความพึงพอใจของ ครู และนักเรียน ต่อการจัดการเรียนรู้เรื่องไฟฟ้า ด้วยระบบศูนย์กลางสื่อการเรียนดิจิทัลผ่านแท็บเล็ตพีซี กลุ่มที่ศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 257 คน และครูจำนวน 5 คน ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งหนึ่ง โดยใช้แบบทดสอบที่เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจำนวน 25 ข้อ แล้ววิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาคะแนนเฉลี่ยเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 60 เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ และใช้แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ แล้ววิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่และหาค่าเฉลี่ย ส่วนการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีผลการเรียนรู้เฉลี่ยเท่ากับ 15.5 จากคะแนนเต็ม 25 ซึ่งผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 โดยตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มาตรฐาน ว. 5.1 สาระที่ 5 พลังงาน ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือตัวชี้วัดที่ 3 การคำนวณพลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.9 จากคะแนนเต็ม 9 ในส่วนของความพึงพอใจ พบว่าครู และนักเรียนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยให้ความคิดเห็นว่าการใช้แท็บเล็ตพีซีสามารถทำให้นักเรียนเห็นภาพได้ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อหาเรื่องการยุบวงจร และเซลล์ไฟฟ้าเคมี และ นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามก็พบปัญหาว่าแท็บเล็ตพีซีที่นำมาใช้มีคุณภาพไม่ดีเท่าที่ควร การเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ต่อเนื่องทำให้เกิดอุปสรรคต่อการเรียนรู้ รวมทั้งครูยังไม่สามารถควบคุมระบบได้ด้วยตนเอง

คำสำคัญ : ผลการจัดการเรียนรู้เรื่องไฟฟ้า; ระบบศูนย์กลางสื่อการเรียนดิจิทัลผ่านแท็บเล็ตพีซี

Full Text: PDF