วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Journal), Vol 35, No 3 (2558)

นโยบายการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธและนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลามใน

ฐิติมดี อาพัทธนานนท์
Abstract


การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษานโยบายการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธและนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลามของโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในด้านกฎระเบียบ การจัดกิจกรรมและการจัดการเรียนการสอน เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นคือ สังกัดของโรงเรียน ชื่อเสียงของโรงเรียน สัดส่วนของนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม และพื้นที่ที่โรงเรียนตั้งอยู่กับนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้เป็นโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและเทศบาล จำนวน 271 โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า (1) มากกว่าร้อยละ 90 ของโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง มีนโยบายการจัดการศึกษาที่คำนึงถึงวัฒนธรรมของนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม (2) ในตัวแปรต้นทั้งหมดคือ สังกัดของโรงเรียน ชื่อเสียงของโรงเรียน สัดส่วนของนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม และพื้นที่ที่โรงเรียนตั้งอยู่ ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับนโยบายการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากที่สุดคือ สัดส่วนของนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธกับนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลาม โดยมีความสัมพันธ์กับนโยบายแทบทุกด้านอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 ยกเว้นนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดเนื้อหาการเรียนรู้และนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดวิธีการสอน

คำสำคัญ : นโยบายการจัดการศึกษา; สามจังหวัดชายแดนภาคใต้; นักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธ; นักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลาม; ความหลากหลายทางวัฒนธรรม

Full Text: PDF