วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Journal), Vol 35, No 2 (2558)

รายงานตรวจราชการเมืองราชบุรีและเมืองสมุทรสงคราม ร.ศ. 117 : เอกสารประวัติศาสตร์ราชบุรี...

เพชรรุ่ง เทียนปิ๋วโรจน์
Abstract


บทความนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาพระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เมื่อครั้งดำรงพระยศกรมหมื่นดำรงราชานุภาพ เรื่องรายงานการตรวจราชการเมืองราชบุรีและเมืองสมุทรสงคราม ร.ศ.117 ซึ่งถือเป็นเอกสารประวัติศาสตร์และหลักฐานชั้นต้นชิ้นสำคัญที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเมืองราชบุรีและสมุทรสงครามในสมัยรัชกาลที่ 5 ผลจากการศึกษาเอกสารทำให้ทราบถึงข้อมูลพื้นฐานของเมืองราชบุรีและสมุทรสงคราม ปัญหาของเมืองราชบุรีและสมุทรสงครามพร้อมแนวทางการแก้ปัญหา สภาพเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพของราษฎร และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์

Full Text: PDF