วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Journal), Vol 35, No 2 (2558)

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของนิสิตครูวิทยาศาสตร์ในการสอนวิทยาศาสตร์

เอกภูมิ จันทรขันตี
Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปใช้ในการสอนวิทยาศาสตร์ของนิสิตครูวิทยาศาสตร์ กลุ่มที่ศึกษาได้แก่ นิสิตสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ของสถาบันผลิตครูแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร จำนวน 52 คน ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิธีการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับมัธยมศึกษา ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสังเกตซึ่งมีลักษณะเป็นประเด็นการสังเกตปลายเปิดและแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหาและจัดกลุ่ม (Theme) พร้อมทั้งหาค่าความถี่ของจำนวนนิสิตในแต่ละกลุ่มเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า นิสิตมีแนวทางการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 6 รูปแบบด้วยกัน คือ 1) ใช้คลิปวิดีโอหรือรูปภาพในขั้นนำเข้าสู่บทเรียนเพื่อเร้าความสนใจและตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียน 2) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประยุกต์ความรู้ที่เรียนไปสู่บริบทใหม่ 3) ใช้เครื่องฉายภาพ 3 มิติ (Visualizer) ร่วมกับเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ (Projector) เพื่ออธิบายวิธีการทดลอง 4) ใช้เครื่องฉายภาพ 3 มิติ ร่วมกับเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์เพื่อให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการทดลองของตนเอง 5) ใช้สื่อแอนนิเมชั่นหรือรูปภาพเพื่อสรุปแนวคิดที่เรียน 6) ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือช่วยในการเรียนรู้

Full Text: PDF