วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Journal), Vol 35, No 2 (2558)

สิทธิประโยชน์ด้านการดูแลสุขภาพของคนพิการ

ระพีพรรณ ฉลองสุข
Abstract


ตั้งแต่ปี 2534 ประเทศไทยมีวิวัฒนาการของกฎหมายหลายฉบับให้ที่รับรองคุ้มครองสิทธิในด้านการรักษาพยาบาลของคนพิการมา ตลอดจนการให้สัตยาบันอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2551 ในปัจจุบันคนพิการที่จดแจ้งเป็นคนพิการสามารถใช้สิทธิรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสมรรถภาพตามกรอบของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ภายใต้งบประมาณที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจัดสรรให้กับหน่วยบริการประจำยกเว้นคนพิการที่มีสิทธิรักษาพยาบาลประเภทอื่น ๆ อย่างไรก็ดีสิทธิด้านสุขภาพของคนพิการในไทยยังไม่ครอบคลุมถึงสิทธิที่ได้รับการป้องกันการเกิดภาวะพิการ เช่น การคัดกรองภาวะเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือรักษาความพิการ การห้ามหญิงตั้งครรภ์ใช้สารเสพติด นอกจากนี้สิทธิที่กำหนดไว้ในกฎหมายต่าง ๆ จะเป็นสิทธิที่สมบูรณ์ได้ในทางปฏิบัติ จำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยการเข้าถึงบริการที่หน่วยงานของรัฐจัดไว้บริการร่วมด้วย ตลอดจนถึง อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่เหมาะสม มิเช่นนั้นสุขภาพและคุณภาพชีวิตของคนพิการจะไม่ได้รับการดูแลตามเจตนารมย์ของกฎหมายได้

Full Text: PDF