วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Journal), Vol 35, No 2 (2558)

ความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรมด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีและประสิทธิภาพ..

ฉัตรอมร แย้มเจริญ
Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักบัญชีและความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรมด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี และประสิทธิภาพการทำงานของนักบัญชี กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือนักบัญชีในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกรุงเทพมหานคร จำนวน 478 บริษัท เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม โดยได้รับการตอบกลับมาจำนวน 115 คน

ผลการวิจัย พบว่า โดยภาพรวมนักบัญชีในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นเกี่ยวกับจริยธรรมด้านการมีมนุษยสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก, จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีอยู่ในระดับมากที่สุด และประสิทธิภาพการทำงานอยู่ในระดับมาก จากการทดสอบความสัมพันธ์โดยภาพรวมระหว่างตัวแปรอิสระคือจริยธรรมด้านการมีมนุษยสัมพันธ์และจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี กับตัวแปรตามคือประสิทธิภาพการทำงาน พบว่า จริยธรรมด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ ในด้านความคิดเห็นและการใช้ดุลยพินิจ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการทำงาน และจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ในด้านมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และด้านความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้เป็นหุ้นส่วน บุคคลหรือนิติบุคคล ที่ปฏิบัติหน้าที่ให้ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการทำงานที่ระดับนัยสำคัญ 0.01

ดังนั้น นักบัญชีจึงควรมีมนุษยสัมพันธ์ต่อกันโดยมีความคิดเห็นและการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงานอย่างมีเหตุผลเป็นหลัก ประกอบกับการยึดมั่นในมาตรฐานทางวิชาชีพและวิชาการในการปฏิบัติงาน และสำนึกในความรับผิดชอบของตนที่ต้องทำให้กับองค์กรในฐานะนายจ้าง จะทำให้นักบัญชีตระหนักและใช้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ อันจะทำให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร

Full Text: PDF