วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Journal), Vol 35, No 1 (2558)

ศักยภาพและความได้เปรียบเชิงแข่งขันของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเกาะสมุย

พิศมัย จารุจิตติพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


Abstract


บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งจากผลการวิจัยเรื่องศักยภาพและแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเกาะสมุยซึ่งได้วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยวของเกาะสมุย ข้อมูลความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง และข้อมูลจากเอกสารแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองเกาะสมุย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ผู้ประกอบการ ประชาชน และนักท่องเที่ยวรวม 392 คน การรวบรวมข้อมูลกระทำโดยการบันทึกข้อมูลพื้นฐาน การสังเกต การสอบถาม การสัมภาษณ์ลึกและการสนทนากลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูลกระทำโดยอาศัยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา การใช้สถิติพรรณนา การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมตามหลักการTOWS และการวิเคราะห์ความได้เปรียบเชิงแข่งขันโดยตัวแบบเพชร ผลการวิจัยสรุปได้ว่าในภาพรวมเกาะสมุยมีศักยภาพในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยมีศักยภาพสูงในองค์ประกอบด้านพื้นที่/แหล่งท่องเที่ยวในส่วนของความโดดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติประเภททะเล หาดทรายและแสงแดด ในขณะที่มีศักยภาพในระดับปานกลางในองค์ประกอบด้านการบริหารและการจัดการ ด้านกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ และด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่น เกาะสมุยมีความได้เปรียบเชิงแข่งขันโดยรวมในระดับปานกลาง โดยมีความได้เปรียบเชิงแข่งขันสูงในด้านปัจจัยหลักในส่วนของอุตสาหกรรมสนับสนุนและเกี่ยวเนื่องในด้านเงื่อนไขอุปสงค์และด้านปัจจัยภายนอกในส่วนของโอกาสจากการเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่เป็นที่รู้จักในระดับโลกและจากการมีที่ตั้งที่เป็นศูนย์กลางของประชาคมอาเซียน

คำสำคัญ : 1.ศักยภาพของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ. 2.ความได้เปรียบเชิงแข่งขันของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ.

Full Text: PDF