วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Journal), Vol 35, No 1 (2558)

การออกแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานและองค์ประกอบที่มีประสิทธิภาพของการเรียนการสอน...

อุมาพร คาดการณ์ไกล

อาจารย์ ดร. ประจำภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


Abstract


งานวิจัยเรื่องนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) อธิบายการออกแบบและพัฒนาการเรียนรู้แบบผสมผสานในรายวิชาการเขียนความเรียงภาษาอังกฤษ 2) ประเมินองค์ประกอบที่มีประสิทธิภาพของการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบเอติวเตอร์ในรายวิชาการเขียนความเรียงภาษาอังกฤษ 3) นำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีของการเรียนรู้แบบผสมผสาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 เอกภาษาอังกฤษ จำนวน 26 คน ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ‘EN231 Composition I’ ในภาคการศึกษา 2/2555 เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในจำนวนนี้เป็นนักศึกษาชาย 19.23% เปอร์เซ็นต์ หญิง 80.76% เปอร์เซ็นต์ การออกแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานในรายวิชานี้เป็นการเรียนในชั้นเรียนจำนวน 2.30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบเอติวเตอร์ เครื่องมือของการวิจัย คือการออกแบบระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructivist Theory) ของ Jonassen และคณะ (1999) ซึ่งพัฒนาโดย Koohang (2009) และ Koohang และคณะ (2009) แบบสอบถามและบทสัมภาษณ์ ผลการศึกษาพบว่า จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยทำให้ได้องค์ประกอบ 5 ด้านในการออกแบบการเรียนการสอนรายวิชาการเขียนความเรียงภาษาอังกฤษ ได้แก่ 1) เนื้อหารายวิชา 2) เนื้อหาวิชาประจำบท 3) สื่อการสอนหลายแบบ 4) กิจกรรมในการพัฒนาการเขียน และ 5) การประเมินผลการเขียน ผลของการประเมินองค์ประกอบรายวิชาการเขียนความเรียงภาษาอังกฤษผ่านระบบเอติวเตอร์ พบว่า องค์ประกอบที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ 1) การเขียนแสดงความคิดเห็นในกระดานสนทนา 2) การเขียนตามหัวข้อที่กำหนด 3) วิดีโอคลิปเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ทำให้ผู้เรียนเกิดความคิดที่หลากหลายและสร้างแรงจูงใจที่ดีในการเขียนความเรียง 4) การทำกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นรายบุคคล และ 5) การประเมินผลการเรียนที่เน้นการแก้ไขโครงสร้างประโยคให้ถูกต้อง

ผลของการศึกษายังแสดงถึงแนวปฏิบัติที่ดีในการเรียนการสอนผ่านเอติวเตอร์ในรายวิชาการเขียนความเรียงภาษาอังกฤษ คือ 1) มีกิจกรรมที่สร้างชุมชนแห่งการใฝ่รู้ใฝ่เรียนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น กระดานสนทนา บล็อกฯลฯ 2) มีปฏิสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการสื่อสารออนไลน์ เช่น จดหมายอิเล็คทรอนิกส์ ห้องสนทนาฯลฯ ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน และระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน 3) สร้างกิจกรรมที่มีความหมายต่อผู้เรียน เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เรียนใช้ความคิดสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมอย่างมีคุณภาพ 4) มีสื่อหลายแบบที่เป็นจริงมีภาพ เสียงและความเคลื่อนไหวที่ส่งเสริมทักษะการคิดแบบไตร่ตรองและการเรียนรู้แบบกำกับตนเอง เช่น วิดีโอคลิป ภาพยนตร์ตัวอย่างฯลฯ 5) มีการประเมินผลการเรียนการสอนตอบสนองต่อผู้เรียนทันทีซึ่งช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้อย่างอิสระและเชื่อมั่นในตนเอง

คำสำคัญ: 1. การเรียนรู้แบบผสมผสาน. 2. การเรียนการสอนออนไลน์. 3. แนวคิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง. 4. การเขียนความเรียง. 5. อีเลิร์นนิง.

Full Text: PDF