วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Journal), Vol 34, No 3 (2014)

การออกแบบสื่อการจัดแสดงเพื่อการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของเยาวชน

จง บุญประชา
Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.) ศึกษารูปแบบการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของเยาวชน 2) ศึกษาการจัดแสดงสื่อที่มีส่วนส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของเยาวชน 3) ออกแบบการจัดแสดงสื่ออย่างสร้างสรรค์ต่อการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย เยาวชน อายุระหว่าง 15 - 25 ปี จำนวน 200 คน ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามจำนวน 2 ชุด วิเคราะห์ข้อมูลโดยการคำนวณค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ยเลขคณิต ผลการวิจัยพบว่า

1.) เยาวชนใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ค่อนข้างน้อย กล่าวคือ 1 ตรั้งต่อเดือน มีการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น ทีวี วิทยุ อินเทอร์เนต และมีความสนใจภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยเหตุผลว่าสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ และ/หรืองานอดิเรก
2.) การจัดแสดงสื่อที่มีส่วนกระตุ้นทำให้เยาวชนมีการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีคือสื่อประสบการณ์จำลอง สื่อภาพนิ่งและสัญลักษณ์ และสื่อแบบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชม
3.) สื่อการจัดแสดงเพื่อการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของเยาวชนถูกออกแบบด้วยการใช้สื่อต่างๆดังนี้คือ สื่อประสบการณ์จำลอง สื่อภาพนิ่งและสัญลักษณ์ และสื่อแบบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชม โดยออกแบบสื่อดังกล่าวให้มีการเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น รูปทรงของหนังสติ๊ก(ของเล่นเยาวชนไทย) กับตัวอักษร Y ในภาษาอังกฤษที่มีรูปทรงคล้ายกัน การออกแบบให้มีปุ่มกดแสดงความคิดเห็นของผู้ที่ได้ชมผลงานจากการต่อยอดและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของเยาวชน การใช้องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของอาคารคือหน้าต่าง และใช้ความสว่างจากแสงอาทิตย์ด้านทิศตะวันตกที่ส่องมาด้านหลังแบบเดียวกับการให้แสงในการแสดงหนังใหญ่ และการเปรียบเทียบกระบวนการเจริญเติบโตทางความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนแบบขั้นบันได กับวงจรการเกิดของผีเสื้อ และภูมิปัญญาท้องถิ่น

คำสำคัญ: 1. สื่อการจัดแสดง. 2. ภูมิปัญญาท้องถิ่น. 3. เยาวชน. 4. ศูนย์เยาวชนสวนอ้อย

Full Text: PDF