วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Journal), Vol 34, No 2 (2014)

ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนกับความภักดีของนักท่องเที่ยว

วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง
Abstract


ความภักดีของนักท่องเที่ยวเป็นพฤติกรรมความตั้งใจในอนาคต โดยการแสดงออกของความภักดีของนักท่องเที่ยว เช่น ความตั้งใจจะกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ การแนะนำให้ผู้อื่นเข้ามาท่องเที่ยว และความเต็มใจที่จะจ่ายถึงแม้ว่าราคาค่าบริการของแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น จากการทบทวนวรรณกรรมที่ศึกษาเกี่ยวกับความภักดีของนักท่องเที่ยว พบว่า ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนเป็นกรอบทฤษฎีหลักที่ใช้ศึกษาความภักดีของนักท่องเที่ยวเพราะทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนเป็นทฤษฎีที่ใช้ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ และอธิบายถึงการแสดงออกของพฤติกรรมมนุษย์ และการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีของนักท่องเที่ยวประกอบด้วย ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว คุณค่าที่ได้รับจากการท่องเที่ยว ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว และการร้องเรียนของนักท่องเที่ยว พบว่า ตัวแปรทั้ง 5 ตัวนี้มีทั้งที่ส่งผล และไม่ส่งผลต่อความภักดีของนักท่องเที่ยว ซึ่งขึ้นอยู่กับบริบทในการศึกษา กลุ่มประชากร และช่วงเวลาในการศึกษาที่แตกต่างกัน ทั้งนี้องค์กรที่ต้องการกำหนดนโยบายและวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพจึงควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีของนักท่องเที่ยวในบริบทขององค์กรเอง

คำสำคัญ : 1.ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน 2.ความภักดีของนักท่องเที่ยว

Full Text: PDF