วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Journal), Vol 34, No 2 (2014)

วาทกรรมประชาธิปไตยในสุนทรพจน์ของจอมพล ป. พิบูลสงคราม

ศุภรัตน์ แสงฉัตรแก้ว
Abstract


บทความเรื่อง “วาทกรรมประชาธิปไตยในสุนทรพจน์ของจอมพล ป.พิบูลสงคราม”
มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาวาทกรรมประชาธิปไตยในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม โดยวิเคราะห์จากกลวิธีทางภาษาที่ใช้ในสุนทรพจน์ของจอมพล ป. พิบูลสงครามตามแนววาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ ผลการศึกษาพบว่ามี 1) การใช้กลวิธีทางศัพท์ 2) กลวิธีทางวัจนปฏิบัติศาสตร์และวาทกรรม และ 3) กลวิธีทางวาทศิลป์ กลวิธีต่างๆ ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นความแตกต่างระหว่างการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์กับการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะการมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ รวมทั้งสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของประชาชน นอกจากนี้ยังสะท้อนให้เห็นอุดมการณ์ชาตินิยมของจอมพล ป. พิบูลสงคราม
อีกด้วย

คำสำคัญ : 1. วาทกรรม 2.ประชาธิปไตย 3. จอมพล ป. พิบูลสงคราม

Full Text: PDF