วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Journal), Vol 34, No 2 (2014)

ประสิทธิภาพการดำเนินงานกับบทบาทกระบวนการจัดการความรู้

วศิน เหลี่ยมปรีชา
Abstract


บทความนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาการตรวจสอบความรู้ และ 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้ กระบวนการจัดการความรู้ และประสิทธิภาพผลการดำเนินงาน ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกกับคณะทำงานการจัดการความรู้ของเอสซีจี เปเปอร์ กลุ่มธุรกิจกระดาษ ผลการศึกษาได้ข้อสรุปว่า เอสซีจี เปเปอร์ นำเรื่องของการตรวจสอบความรู้มาปฏิบัติแต่ยังไม่ได้ดำเนินการเป็นกระบวนการเท่าที่ควร โดยการตรวจสอบความรู้ขององค์กร คือ การทบทวนหรือการประเมินความรู้ของพนักงาน ว่าพนักงานมีความรู้มากน้อยเพียงพอแล้วหรือไม่ โดยรูปแบบการตรวจสอบความรู้อยู่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในขณะที่กระบวนการจัดการความรู้ ทางเอสซีจี เปเปอร์ เห็นว่ากระบวนการจัดการความรู้ทำให้พนักงานมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่อยู่ในรูปแบบองค์ความรู้ โดยดูจากนวัตกรรมต่างๆ ที่รังสรรค์ขึ้น ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพผลการดำเนินงานภายในองค์กร

คำสำคัญ : 1.การตรวจสอบความรู้ 2.กระบวนการจัดการความรู้ 3.ประสิทธิผลการดำเนินงาน

Full Text: PDF