วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Journal), Vol 34, No 2 (2014)

ตำนานพระกิวหองไต่เต่กับความเชื่อในสังคมไทย

เจษฎา นิลสงวนเดชะ
Abstract


ตำนานพระกิวหองไต่เต่ที่ปรากฏในสังคมไทย เป็นตำนานที่นำทฤษฎีทางดาราศาสตร์เรื่องกลุ่มดาวเป๋ยโต่วมาจากประเทศจีน ตำนานพระกิวหองไต่เต่ที่คนไทยรับรู้มากที่สุดมี 3 ตำนาน คือ ตำนานดาวเทพเป๋ยโต่ว ทั้ง 9 ของศาสนาเต๋า ตำนานอดีตพระจักรพรรดิ 9 พระองค์ ผู้ปกครองแผ่นดินในสมัยยุคปกรณัมจีน และตำนานทางประวัติศาสตร์จีนที่รำลึกถึงจักรพรรดิองค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์ซ่งใต้ จากการศึกษา พบว่า ชาวจีนโพ้นทะเลที่อพยพมาสู่แผ่นดินไทย โดยเฉพาะชาวจีนฮกเกี้ยน ก็ได้นำตำนานความคิดนี้มาด้วย ทำให้ความเชื่อ ความศรัทธาที่มีต่อพระกิวหองไต่เต่เกิดการผสมผสานระหว่างแนวคิดทางพุทธศาสนามหายาน เต๋าและแนวคิดที่เชื่อมโยงเรื่องราวในประวัติศาสตร์อีกด้วย นอกจากนั้น การที่พระกิวหองไต่เต่ดำรงอยู่ในฐานะเทพเจ้าจักรพรรดิแห่งประเพณีถือศีลกินเจ ทำให้พระกิวหองไต่เต่มีบทบาทสำคัญ และดำรงอยู่ในสังคมไทยอย่างต่อเนื่องยาวนานมาในสังคมชาวไทยเชื้อสายจีนในปัจจุบันนี้

คำสำคัญ : 1.ตำนาน 2.ความเชื่อ 3.พระกิวหองไต่เต่ 4.ประเพณีกินเจ 5.สังคมไทย

Full Text: PDF