วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Journal), Vol 34, No 2 (2014)

ทัศนคติต่อหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คุณภาพชีวิตการทำงาน และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี

พัชรี ปานแก้ว
Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คุณภาพชีวิตการทำงาน และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและสังคม รวมทั้งศึกษาความสามารถในการทำนายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและสังคมของทัศนคติต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคุณภาพชีวิตการทำงาน ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง จำนวน 352 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน และความถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนเพื่อทดสอบสมมติฐาน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า 1) ทัศนคติต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและสังคม 2) คุณภาพชีวิตการทำงานโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและสังคม และ 3) ทัศนคติต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณภาพชีวิตการทำงาน สามารถร่วมกนั ทำนายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและสังคมได้ร้อยละ 32.3 และ 32.5 ตามลำดับ จากผลการวิจัยที่พบมีข้อเสนอข้อเสนอแนะคือการเพิ่มพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การและสังคมแก่พนักงานนั้นองค์การหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรมรการส่งเสริมให้พนักงานมีทัศนคติที่ดีต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้นและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานอย่างต่อเนื่องซึ่งควรทำการวิจัยเพื่อศึกษาหาวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการฝึกอบรมและพัฒนาทัศนคติต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานต่อไป

คำสำคัญ : 1.ทัศนคติต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2.คุณภาพชีวิต
การทำงาน 3.พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและสังคม

Full Text: PDF