วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Journal), Vol 34, No 1 (2014)

การพัฒนาทัศนคติเกี่ยวกับคุณลักษณะความเป็นครู ของนิสิตครูวิทยาศาสตร์ โดยใช้กรณีตัวอย่าง

เอกภูมิ จันทรขันตี




Abstract


ครูเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญสูงสุดในการทำให้นักเรียนสนใจและมีความสุขในการเรียนรู้ ครูที่จะสอนได้ดีต้องเริ่มจากการมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครูและอุทิศตนต่อการประกอบวิชาชีพ งานวิจัยชิ้นนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนาทัศนคติเกี่ยวกับคุณลักษณะความเป็นครู โดยใช้กรณีตัวอย่างจากหนังสือเรื่อง ครูสมพรคนสอนลิง กลุ่มที่ศึกษาได้แก่ นิสิตครูวิทยาศาสตร์โครงการ สควค. จำนวน 39 คน ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาสารัตถทางการศึกษาสำหรับครูวิทยาศาสตร์ ในปีการศึกษา 2556 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ อนุทินสะท้อนความคิดเห็นจากการอ่านหนังสือเรื่อง ครูสมพรคนสอนลิง ซึ่งนิสิตจะต้องบันทึกใน 3 หัวข้อ คือ สาระสำคัญที่ปรากฏในหนังสือ ความรู้สึกต่อการอ่านหนังสือ และคุณลักษณะความเป็นครูที่ได้เรียนรู้จากการอ่านหนังสือ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหาและจัดกลุ่ม (Theme) พร้อมทั้งหาค่าความถี่ของจำนวนนิสิตในแต่ละกลุ่มเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า กรณีตัวอย่างเรื่อง “ครูสมพรคนสอนลิง” สามารถพัฒนาทัศคติเกี่ยวกับคุณลักษณะความเป็นครูที่ดีของนิสิตครูวิทยาศาสตร์ได้หลายประการ เช่น ครูต้องมีความรัก ความเมตตาต่อศิษย์ มีความมานะพยายาม มีความคิดสร้างสรรค์ มีความประหยัด มีความสามารถในการสอนและประเมินผล มีความอดทนอดกลั้น มีความยุติธรรม มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความเสียสละ มีความศรัทธาในการประกอบวิชาชีพครู และการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน

คำสำคัญ: 1. ทัศนคติ. 2. คุณลักษณะความเป็นครู. 3. กรณีตัวอย่างจากหนังสือ. 4. นิสิตครูวิทยาศาสตร์.

Full Text: PDF