วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Journal), Vol 34, No 1 (2014)

การศึกษาเศรษฐกิจนอกภาคทางการในประเทศไทย

ตะวัน วรรณรัตน์
Abstract


นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในประเทศไทยมีงานศึกษาหลายชิ้นในประเด็นเรื่องเศรษฐกิจนอกภาคทางการ ซึ่งบางชิ้นเชื่อมโยงกับประเด็นเรื่องแรงงานนอกระบบ โดยที่การศึกษาในช่วงแรกคือในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2546 เป็นการศึกษาที่ยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับกรอบแนวคิด การเกิดขึ้น กลไกการทำงาน และผลที่เกิดจากเศรษฐกิจนอกภาคทางการ แต่การศึกษาจะมุ่งไปที่การศึกษาที่ตัวบุคคลที่ทำงานในเศรษฐกิจนอกภาคทางการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสตรีที่ทำงานประเภทรับงานไปทำที่บ้าน การศึกษาในยุคหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเริ่มที่จะมีการกำหนดกรอบแนวคิดและนิยามที่ชัดเจนของเศรษฐกิจนอกภาคทางการและพยายามเชื่อมโยงกรอบแนวคิดดังกล่าวมาสู่การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลให้ครอบคลุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจประเภทต่างๆ ตามกรอบแนวคิดและนิยามนั้นๆ นอกนี้ยังพบว่าการศึกษาในยุคหลังบางส่วนได้เชื่อมโยงเศรษฐกิจนอกภาคทางการเข้ากับประเด็นเรื่องการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพบว่ามีงานบางชิ้นพยายามสร้างกรอบแนวคิดเรื่องการสร้างความคุ้มครองทางสังคมให้กับผู้ที่ทำงานในเศรษฐกิจนอกภาคทางการ ซึ่งในช่วงหลังเรียกคนเหล่านี้ว่าแรงงานนอกระบบ

คำสำคัญ: 1. เศรษฐกิจนอกภาคทางการ. 2. แรงงานนอกระบบ.

Full Text: PDF