วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Journal), Vol 34, No 1 (2014)

การสอนแบบมุ่งเนื้อหา : ทางเลือกของการศึกษาไทย ในประชาคมอาเซียน

ตรัยธนา เชาวนปรีชา
Abstract


ภารกิจในการเตรียมความพร้อมทางด้านการศึกษาที่สำคัญของประเทศไทยในการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนประการหนึ่งคือ การส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนเปิดโปรแกรมภาษาอังกฤษ โปรแกรมสองภาษา และโปรแกรมนานาชาติเพื่อให้เยาวชนพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์ความรู้ในวิชาเฉพาะให้เทียบเท่าระดับสากล รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษที่ตอบสนองภารกิจนี้ได้เป็นอย่างดีคือ การสอนแบบมุ่งเนื้อหาซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทุกด้านไปพร้อมกับการได้รับความรู้ด้านเนื้อหาวิชาการเฉพาะทาง และสามารถเตรียมความพร้อมของผู้เรียนในการเรียนระดับที่สูงขึ้นไปได้ ทั้งนี้ต้องอาศัยปัจจัยที่สำคัญหลายประการคือ ด้านบุคลากรชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษา วิชาเฉพาะทาง และการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ด้านผู้เรียนที่ได้รับการส่งเสริมให้มีความตระหนักต่อการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนรู้เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับตนเอง ด้านสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศให้มีความพร้อมและเอื้อต่อการเรียนรู้ และด้านการส่งเสริมสนับสนุนจากภาครัฐอย่างต่อเนื่องให้เปิดโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเต็มตามศักยภาพของผู้เรียน เพื่อเตรียมความพร้อมแก่ทรัพยากรบุคคลในการเป็นกำลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความสำเร็จในทุกๆ ด้าน

คำสำคัญ: 1. การสอนภาษาอังกฤษ. 2. การสอนแบบมุ่งเนื้อหา.

Full Text: PDF