วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Journal), Vol 34, No 1 (2014)

สภาพแวดล้อมในการทำงานและความผูกพันของพนักงานโรงแรม แผนกอาหารและเครื่องดื่มในจังหวัด

ชัยนันท์ ไชยเสน, นารี วีระกิจ


Abstract


การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินสภาพแวดล้อมการทำงานในแผนกอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต 2) วิเคราะห์ปัจจัยด้านบุคคล (เพศ และอายุ) ที่มีผลกระทบต่อความผูกพันของพนักงานประจำ และ 3) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมการทำงานและความผูกพันของพนักงานประจำในแผนกอาหารและเครื่องดื่ม โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากพนักงานประจำในระดับปฏิบัติการและหัวหน้างานแผนกอาหารและเครื่องดื่มในโรงแรมระดับ 4-5 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต ผลการศึกษาพบว่า แผนกอาหารและเครื่องดื่มมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี เน้นการทำงานเป็นทีม มีกระบวนการทำงานที่ชัดเจน มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ดี โรงแรมให้ความสำคัญกับระเบียบวินัยและกฎกติกาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด มีการวางแผนล่วงหน้าในการรับมือกับปัญหา มีการจ่ายเงินเดือนและสวัสดิการอย่างเหมาะสม เพื่อนร่วมงานส่วนใหญ่มีความภูมิใจในการทำงานกับโรงแรม สำหรับปัจจัยด้านเพศ และอายุ พบว่า พนักงานที่เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2508-2522 (Generation X) มีความผูกพันต่อโรงแรมมากกว่าพนักงานที่เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2523-2535 (Generation Y) ในขณะที่ปัจจัยด้านเพศไม่มีผลกระทบต่อความรู้สึกผูกพันของพนักงาน นอกจากนี้ การศึกษาครั้งนี้ ยังพบว่า สภาพแวดล้อมการทำงานที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันของพนักงาน คือ การให้ความสำคัญกับระเบียบและกฎกติกาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด การวางแผนเพื่อรับมือกับปัญหา การมีกระบวนการทำงานที่ชัดเจน และการเสริมสร้างบรรยากาศของการทำงานเป็นทีม ผลการศึกษาครั้งนี้เป็นประโยชน์สำหรับโรงแรมในการเก็บรักษาคนดี คนเก่ง ไว้กับองค์กร

คำสำคัญ: 1. สภาพแวดล้อมในการทำงาน. 2. ความผูกพันของพนักงาน. 3. แผนกอาหารและเครื่องดื่ม.

Full Text: PDF