วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Journal), Vol 34, No 1 (2014)

การค้าระหว่างประเทศสมัยทวารวดี : มุมมองจากงานโบราณคดี เมืองนครปฐม

สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง
Abstract


นครปฐมเป็นเมืองศูนย์กลางสำคัญของวัฒนธรรมทวารวดี ซึ่งเจริญอยู่ในช่วงราวพุทธศตวรรษที่ 12 – 16 การขุดค้นทางโบราณคดีที่เมืองนครปฐมในช่วง พ.ศ. 2552 – 2553 ทำให้ได้พบหลักฐานใหม่ที่สามารถนำมาตีความถึงการติดต่อสัมพันธ์กับต่างถิ่นและกิจกรรมการค้าในสมัยทวารวดี ผลการศึกษาพบว่า การติดต่อค้าขาย ในสมัยนี้มีทั้งกับชุมชนโบราณที่อยู่ภายในพื้นที่ของทวารวดีเองและกับชุมชนต่างถิ่นที่อยู่ไกลออกไป โดยเฉพาะกับอาณาจักรศรีวิชัยที่เจริญรุ่งเรืองบริเวณเกาะสุมาตรา (ประเทศอินโดนีเซีย) และคาบสมุทรมาเลย์ (ประเทศไทยและมาเลเซีย)
การติดต่อค้าขายกับบ้านเมืองศรีวิชัยทำให้ทวารวดีเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการค้าโลกสมัยโบราณตามเส้นทางสายแพรไหมทางทะเล ซึ่งเฟื่องฟูขึ้นอย่างมากในช่วงพุทธศตวรรษที่ 14 ภายใต้การสนับสนุนจากจีนสมัยราชวงศ์ถัง ความสัมพันธ์นี้ส่งผลกระทบบางประการต่อชุมชนทวารวดีที่เมืองนครปฐม เห็นได้จาก การขยายตัวทางเศรษฐกิจที่มีการปรากฏขึ้นของสินค้าจากต่างถิ่น ได้แก่ ลูกปัดแก้วสีเดียวแบบอินโด-แปซิฟิค และเครื่องถ้วยจีนสมัยราชวงศ์ถัง รวมไปถึงการแพร่หลายเข้ามาของพุทธศาสนานิกายมหายาน

คำสำคัญ: 1. การค้าระหว่างประเทศ. 2. สมัยทวารวดี. 3. โบราณคดี. 4. เมืองนครปฐม.

Full Text: PDF