วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Journal), Vol 33, No 1 (2013)

การแปรการใช้ศัพท์ของคนสามระดับอายุในภาษาไทดำ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุร

สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ
Abstract


บทความวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการแปรด้านการใช้ศัพท์และรูปแปรของศัพท์ของคนสามระดับอายุในภาษาไทดำหรือภาษาไทโซ่ง ตำบลหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยใช้หน่วยอรรถจำนวน 650 หน่วยอรรถไปสอบถามผู้บอกภาษาและแบ่งผู้บอกภาษาเป็น 3 ระดับอายุคือ ระดับอายุที่ 1อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ระดับอายุที่ 2 อายุตั้งแต่ 35-55 ปี ระดับอายุที่ 3 อายุตั้งแต่ 18-30 ปี ผลการวิจัยพบว่า ผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 1 ใช้ศัพท์ไทดำมากที่สุดและผู้บอก ภาษาระดับอายุที่ 3 ใช้ศัพท์ไทดำน้อยที่สุด ส่วนการใช้ศัพท์ไทดำร่วมกับศัพท์อื่นนั้นผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 2 ใช้มากที่สุด นอกจากนั้นมีการแปรเสียงพยัญชนะและสระในศัพท์ไทดำและศัพท์อื่น ส่วนการแปรความหมายของศัพท์พบว่ามีทั้งความหมายกว้างออกและแคบเข้า นอกจากนั้นยังพบการสูญศัพท์และการใช้ศัพท์อื่นแทนภาษาไทดำด้วย

คำสำคัญ: 1. การแปรการใช้ศัพท์. 2. ภาษาไทดำ. 3. คนสามระดับอายุ.

Full Text: PDF