วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Journal), Vol 33, No 1 (2013)

การพัฒนาจริยธรรมในองค์การผ่านกระบวนการ บริหารทรัพยากรมนุษย์

สานิตย หนูนิล
Abstract


ปัจจุบันองค์การต่างๆ หันมาให้ความสำคัญกับประเด็นจริยธรรมกันมากขึ้น เนื่องจากปัญหาจริยธรรมที่เกิดขึ้นทั้งในระดับประเทศ และในระดับสากล การเปิดเสรีการค้าตลอดจนการออกกฎหรือมาตรฐานที่เกี่ยวกับจริยธรรมให้องค์การต่างๆ ปฏิบัติตามหลายองค์การจึงได้กำหนดเรื่องจริยธรรมไว้เป็นนโยบายขององค์การ รวมทั้งมีการกำหนดแนวทางในการพัฒนาจริยธรรมให้เกิดขึ้นในองค์การกันอย่างจริงจัง หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาด้านจริยธรรมให้เกิดขึ้นในองค์การ บทความนี้มุ่งที่จะเสนอแนวคิดการพัฒนาจริยธรรมในองค์การผ่านกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย การสรรหาและคัดเลือกพนักงานการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การฝึกอบรมและพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงานการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน เพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาจริยธรรมให้เกิดขึ้นในองค์การต่อไป

คำสำคัญ: 1. การพัฒนาจริยธรรม. 2. องค์การ. 3. การบริหารทรัพยากรมนุษย์.

Full Text: PDF