วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Journal), Vol 33, No 1 (2013)

การศึกษาของนักเรียนต่างด้าวในโรงเรียนรัฐไทย

ฐิติมด อาพัทธนานนท์
Abstract


บทความนี้รายงานผลจากการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาของนักเรียนต่างด้าวในโรงเรียนรัฐไทย ผู้วิจัยศึกษานโยบายของรัฐ และ การปฏิบัติของโรงเรียนรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างด้าวที่เรียนอยู่ในโรงเรียนของรัฐในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษาวิจัย โดยวิธีการเก็บข้อมูล คือ การสัมภาษณ์ การสังเกต และ การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยสัมภาษณ์ครู ผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการศึกษาของเด็กต่างด้าวในกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ปกครองนักเรียนต่างด้าว เจ้าหน้าที่ขององค์กรเอกชน นายจ้างของผู้ปกครองของต่างด้าว และนักเรียนต่างด้าวที่เรียนในโรงเรียนรัฐ จำนวนทั้งหมด 40 คน นอกจากนั้นผู้วิจัยสังเกตชั้นเรียน และ เยี่ยมบ้านของนักเรียนต่างด้าว พื้นที่ในการทำวิจัยคือ จังหวัดระนองและจังหวัดปัตตานี ผลการวิจัยพบว่าถึงแม้รัฐจะมีนโยบายให้เด็กต่างด้าวเข้าเรียนในโรงเรียนของรัฐได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ในทางปฏิบัติรัฐไม่มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองชาวต่างด้าวรู้ถึงนโยบายนี้ นอกจากนั้นยังไม่มีการวางแนวทางปฏิบัติในการจัดนักเรียนต่างด้าวให้เข้าชั้นเรียนที่เหมาะสม การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนต่างด้าวยังไม่มีการคำนึงถึงวัฒนธรรมของนักเรียนต่างด้าวเท่าใดนัก ผลการวิจัยพบว่านักเรียนต่างด้าวที่เรียนในโรงเรียนของรัฐออกกลางคันเป็นจำนวนมาก จากการวิจัยสรุปได้ว่าถึงแม้รัฐจะมีนโยบายให้เด็กต่างด้าวเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐได้แต่ในทางปฏิบัติแล้วโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนต่างด้าวยังถูกจำกัดอยู่มาก

คำสำคัญ: 1. เด็กต่างด้าว. 2. การศึกษา. 3. โรงเรียนรัฐไทย. 4. ประเทศไทย.

Full Text: PDF