วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Journal), Vol 33, No 1 (2013)

ความหมายและอัตลักษณ์ของจีนฮากกา

ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร
Abstract


คนไทยเชื้อสายจีนในประเทศไทยมีหลากหลาย เช่น จีนแต้จิ๋ว จีนฮกเกี้ยน จีนใหหนำ จีนแคะจีนกวางตุ้ง เป็นต้น แต่หากพูดถึง “จีนฮากกา” คนส่วนใหญ่จะไม่รู้จักต้องบอกว่า “จีนแคะ” จะทราบทันที จากหนังสือของอาจารย์วรศักดิ์ “คือ ฮากกา คือ จีนแคะ” ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี 2546 เป็นต้นมา ได้ทำให้คนส่วนหนึ่งรู้จักคำว่า “ฮากกา”มากขึ้น โดยเฉพาะคนที่มีเชื้อสายฮากกาหรือจีนแคะจำนวนหนึ่ง ได้ตื่นตัว สนใจค้นคว้าหาประวัติบรรพบุรุษของตนเอง ประกอบกับกระแสการส่งเสริมให้ดำรงรักษาความหลากหลายของภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในโลก แต่กระนั้นก็ตามยังมีคนอีกจำนวนมากที่ไม่รู้จัก “จีนฮากกา” เนื่องจากไม่มีงานเขียนที่เกี่ยวกับจีนฮากกาอย่างต่อเนื่องบทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ “จีนฮากกา” ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ความหมายของคำว่า “ฮากกา” ภาษาและสำเนียงถิ่นต่างๆ ของฮากกา อัตลักษณ์ การกระจายตัวของชาวไทยเชื้อสายฮากกาในประเทศไทยการเคลื่อนไหวของลูกหลานในปัจจุบัน รวมถึงอนาคตของฮากกาในประเทศไทยด้วย

คำสำคัญ: 1. ฮากกา. 2. สำเนียงถิ่นฮากกา. 3. อัตลักษณ์ฮากกา.

Full Text: PDF