วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Journal), Vol 33, No 1 (2013)

การศึกษาอัตลักษณ์ท้องถิ่นประจำภาคเหนือตอนล่าง เพื่อการ ออกแบบเรขศิลป์บนบรรจุภัณฑ์ของที

ทินวงษ รักอิสสระกุล, ธัญญธร อินทร์ท่าฉาง


Abstract


การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ท้องถิ่นประจำภาคเหนือตอนล่าง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างรูปแบบเรขศิลป์บนบรรจุภัณฑ์ของที่ระลึกประจำภาคเหนือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ลูกค้าหรือนักท่องเที่ยว โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม 9 จังหวัด และวิธีการสุ่มแบบบังเอิญในรอบ 3 สัปดาห์ จำนวน 100 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถามเชิงสำรวจเกี่ยวกับอัตลักษณ์ท้องถิ่นภาคเหนือตอนล่าง แบบสำรวจความพึงพอใจชุดรูปแบบเรขศิลป์ภาคเหนือตอนล่าง และแบบประเมินประสิทธิภาพชุดรูปแบบเรขศิลป์ภาคเหนือตอนล่าง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัยพบว่า
1.) อัตลักษณ์ประจำภาคเหนือตอนล่าง ควรสื่อถึงสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนา วัด วิหาร อุทยานแห่งชาติ และโบราณสถานทางประวัติศาสตร์, เทศกาลงานประเพณี,ภาษาพูด, การแต่งกาย, คำขวัญ และสินค้าพื้นเมืองของที่ระลึก ตามลำดับ
2.) การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างจังหวัดในภาคเหนือตอนล่างที่นักท่องเที่ยวนึกถึงมากที่สุดกับจังหวัดที่อยากมีส่วนร่วมงานมากที่สุด ไม่มีความสัมพันธ์กัน กล่าวคือ ประเพณีตักบาตรเทโว จังหวัดอุทัยธานี มีนักท่องเที่ยวอยากร่วมงานมากที่สุดแต่มีผู้นึกถึงน้อยที่สุด แสดงให้เห็นว่ เทศกาลงานประเพณีไม่มีผลต่อการจดจำหรือระลึกถึง แต่ขนาดและความเจริญทางกายภาพมีผลต่อการสร้างความจดจำได้ดีกว่า
3.) การออกแบบชุดรูปแบบเรขศิลป์ภาคเหนือตอนล่าง ได้แรงบันดาลใจการออกแบบมาจากสายน้ำแห่งชีวิต
4.) ประสิทธิภาพของการออกแบบชุดรูปแบบเรขศิลป์ภาคเหนือตอนล่าง ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์มาก แบ่งออก เป็นรายด้าน คือ สีฟ้าและเขียวสามารถบ่งบอกและสื่อถึงความเป็นภาคเหนือตอนล่าง, ภาพรวมเหมาะสมกับการนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของที่ระลึกอยู่ในเกณฑ์มาก, รูปแบบสามารถสื่อสารแนวทางอัตลักษณ์ท้องถิ่นภาคเหนือตอนล่าง, ขนาดสัดส่วนสัมพันธ์กับการมองและการย่อขยายอยู่ในเกณฑ์มากและลวดลายสามารถบ่งบอกและสื่อถึงความเป็นภาคเหนือตอนล่างอยู่ในเกณฑ์มาก ตามลำดับ

คำสำคัญ: 1. อัตลักษณ์. 2. ภาคเหนือตอนล่าง. 3. เรขศิลป์. 4. บรรจุภัณฑ์.

Full Text: PDF