วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Journal), Vol 33, No 1 (2013)

วรรณกรรมคำสอนภาคใต้ “ฉบับพิมพ์เล่มเล็ก”: การสืบทอดและ สร้างสรรค์ด้านเนื้อหาคำสอน

พัชลินจ์ จีนนุ่น
Abstract


บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการสืบทอดและสร้างสรรค์ด้านเนื้อหาคำสอนของวรรณกรรมคำสอนภาคใต้ “ฉบับพิมพ์เล่มเล็ก” ซึ่งมีขนาดรูปเล่มคล้ายคลึงกับหนังสือวัดเกาะ เป็นผลงานของกวีชาวใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลาและพัทลุงซึ่งแต่งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2470 - 2520 ผลการวิจัยพบว่าเนื้อหาของวรรณกรรมคำสอนภาคใต้“ฉบับพิมพ์เล่มเล็ก” นี้มีทั้งที่สืบทอดจากคำสอนโบราณ และสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ให้แก่ชุมชนชาวใต้ ที่เป็นการสืบทอดนั้นส่วนหนึ่งเป็นการนำคำสอนของเก่าที่มีมาแต่เดิมซึ่งคิดว่ายังใช้ได้ดีในสังคมสมัยนั้นมาพิมพ์ซ้ำเพื่อเผยแพร่ อีกส่วนหนึ่งนำหลักคำสอนดั้งเดิมมาแต่งขึ้นใหม่และตั้งชื่อใหม่ ส่วนที่เป็นการสร้างสรรค์ขึ้นใหม่นั้นเป็นลักษณะเด่นของวรรณกรรมคำสอนภาคใต้ “ฉบับพิมพ์เล่มเล็ก” ซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อน เป็นคำสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนภาคใต้ในสมัยที่มีการแต่งนั้น ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ระดับครอบครัวและระดับชุมชน โดยเน้นย้ำให้ทุกระดับรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสังคมแบบใหม่ นอกจากนี้ก็ให้ช่วยกันพัฒนาชุมชนเกษตรกรรม และให้ช่วยกันสร้างชาติตามนโยบายของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม คำสอนในวรรณกรรมคำสอนภาคใต้กลุ่มนี้จึงเป็นคำสอนที่สอดคล้องกับบริบททางสังคมและการเมืองในเวลานั้นอย่างเด่นชัด

คำสำคัญ: 1. การสืบทอดและการสร้างสรรค์วรรณกรรม. 2. วรรณกรรมคำสอน.
3. วรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้.

Full Text: PDF