วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Journal), Vol 33, No 1 (2013)

การขุดค้นทางโบราณคดีบริเวณพื้นที่สถานีรถไฟธนบุรี (เดิม) : พื้นใช้งานเดิมของคนธนบุร

กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์
Abstract


การศึกษาวิจัยทางโบราณคดีบริเวณพื้นที่สถานีรถไฟธนบุรี (เดิม) ได้ดำเนินงานในปี พ.ศ. 2551 และ ปี พ.ศ. 2554 ในระหว่างการเก็บกู้ สำรวจและขุดค้นทางโบราณคดีได้พบร่องรอยหลักฐานทางโบราณคดีที่สำคัญหลายประการที่ไม่เคยมีการค้นพบมาก่อน ประเด็นสำคัญในการศึกษาครั้งนี้ คือ การศึกษาเรื่องพื้นใช้งานของคนในอดีตที่เคยใช้พื้นที่ดังกล่าวที่ยังไม่เคยมีการศึกษา และไม่ปรากฏเอกสารทางประวัติศาสตร์ใดที่กล่าวถึงมาก่อน บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงการใช้ร่องรอยหลักฐานทางโบราณคดีที่ได้จากการขุดค้นทางโบราณคดีและการวิเคราะห์ปริมาณโบราณวัตถุบริเวณพื้นที่สถานีรถไฟธนบุรี (เดิม) ในการหาพื้นใช้งานเดิมของมนุษย์ที่เคยอาศัยอยู่ในพื้นที่ธนบุรีในบริเวณทางตอนเหนือด้านที่ติดกับคลองบางกอกน้อยของเมืองธนบุรี จากวิเคราะห์ข้อมูลหลักฐานที่ได้จากการขุดค้น
ทางโบราณพื้นที่สถานีรถไฟธนบุรี (เดิม) พบว่า พื้นใช้งานเดิมของคนธนบุรีอยู่ที่ระดับความลึก 100-120 เซนติเมตร ด้วยพบร่องรอยของสิ่งก่อสร้างประเภทพื้นทางเดินและอาคารเครื่องไม้ และการศึกษาวิเคราะห์โบราณวัตถุที่พบ

คำสำคัญ: 1. โบราณคดีธนบุรี. 2. โบราณคดีสถานีรถไฟธนบุรี. 3. ธนบุรี.
4. ประวัติศาสตร์ธนบุรี.

Full Text: PDF