วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Journal), Vol 32, No 2 (2012)

การประยุกต์ Insulating Concrete Forms (ICFs) เพื่อการใช้งานในประเทศไทย

จรัญพัฒน์ ภูวนันท์
Abstract


บทวิจารณ์นี้ ได้กล่าวถึงรูปแบบ และระบบผนัง Insulating Concrete Forms (ICFs) ในต่างประเทศ ที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้ประหยัดพลังงานในอาคาร โดยเสนอแนะ ตั้งข้อสังเกต และให้แนวคิดหรือแนวทาง ในการพัฒนา ออกแบบและประยุกต์ ICFs สำหรับการก่อสร้างอาคารพักอาศัยในประเทศไทย เพื่อให้มีประสิทธิภาพคุ้มค่ากว่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์ต่างประเทศมาใช้โดยตรง ซึ่งในประเทศไทยยังมีประเด็นวิจัยที่ควรทำการศึกษาอีกมาก เพื่อบูรณาการให้ได้ผลวิจัยที่ใช้งานได้กับโครงการก่อสร้างจริง โดยผู้ผลิตหรือกลุ่มอุตสาหกรรมโฟมในประเทศควรมีหน้าที่
หรือส่วนร่วมโดยตรง ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) ของตน หรือสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมการก่อสร้างในประเทศ
เพื่อเตรียมรองรับการขยายตัวของตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่จะเฟื่องฟูขึ้นอีก ตามวัฏจักรของเศรษฐกิจในอนาคต

คำสำคัญ: 1. ผนังโฟมสำเร็จรูป. 2. แบบหล่อถาวร. 3. ระบบการก่อสร้างกึ่งสำเร็จรูป. 4. บ้านประหยัดพลังงาน.

Full Text: PDF